Steget före

– ett kurskoncept för tecken- och språkträning

Steget före av Iréne Johansson består av olika delkurser och kan ses som ett komplement till andra teckenkurser. Innehåll och pedagogik ligger inom ramen för Karlstadmodellens tankar kring språk, språkutveckling och språkträning.

Det överordnade målet med Steget före är att skapa utvecklande teckenmiljöer kring barn (unga eller vuxna) som behöver tecken som stöd i sin dagliga kommunikation. De personer som finns i barnets dagliga omgivning ska inspireras till att bli goda modeller som laddar verkligheten på ett sätt så att det blir intressant för både barnet och för dem själva att teckna mer och mer. De goda modellerna vägleder också till fortsatt språklig utveckling genom att i sitt eget tecknande tydliggöra nästa utvecklingssteg i språkutvecklingen.

Delkurserna i Steget före bygger på varandra. Vid val av vilket kurssteg som är aktuellt är det alltid från barnets nivå man ska utgå, inte från sin egen. Steget före handlar nämligen om att ligga just steget före. Det gäller att vara den goda modellen som visar vägen till fortsatt språklig utveckling.

Vill du bli kursledare? Mer information om utbildningar hittar du på karlstadmodellen.se och iakm.se

De olika material som både kursledare och kursdeltagare behöver för att kunna genomföra kurser i fyra olika steg har nu tillgängliggjorts av Iréne Johansson och Hatten Förlag för fri användning på webbplatsen www.stegetfore.org. Välkommen!

Här nedan finner du länkar till de olika titlar från Hatten Förlag som kan användas som kurslitteratur i de olika stegen

>> Lilla boken om tecken

>> Hatten Online (tidigare TeckenHatten)

>> Olle & Mia Stora rim och ramsor

>> Olle / Mia Små rim och ramsor

>> SångHatten dvd-film

>> FickHatten

>> Tecken-ABC

>> Mina första ordbilder (med tecken)

Appen Signitforward för mobiltelefon - sök på AppStore/Google Play